Integritetspolicy för Hörselbutik.se

 

Inledning

Hörselbutik.se ägs av Audika AB. Hörselbutik.se respekterar och skyddar våra användares personuppgifter. Hörselbutiks integritetspolicy beskriver hur vi använder användares personuppgifter. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn betyder ”vi”, ”oss” och ”vårt” Hörselbutik.se. Den här integritetspolicyn kan komma att uppdateras, vår rekommendation är därför att läsa integritetspolicyn innan du använder våra tjänster.

 

Vilka är vi

Hörselbutik.se ägs av och drivs av Audika AB och därför är Audika AB personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen och via andra kanaler. Om du har några frågor om integritetspolicyn eller har åsikter om hanteringen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss enligt nedan.


Audika AB/Hörselbutik
Löfströms allé 5, plan 1
172 66 Sundbyberg

08-721 7210

privacy@demant.com

 

Personuppgifter som vi samlar in och använder

Vi samlar in dina personuppgifter:

 

 • När du ställer frågor eller bokar ett besök via vårt webbformulär, gör vårt digitala hörseltest, gör vårt hörselprov online, köper produkter från oss via webbplatsen, beställer marknadsmaterial eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.
 • När du besöker vår webbplats och cookies lagras på din dator. Ytterligare information finns i vår cookie-policy.
 • När du kontaktar oss via mail eller brev, besöker våra hörselkliniker eller ger oss information på annat sätt, inklusive genom interaktion med oss via sociala medier som Facebook och Twitter.
 • När en släkting eller vän tillhandahåller information om dig i samband med en diskussion om personens hörsel, eller där en person har indikerat att han eller hon vill att du följer med till ett hörseltest, utprovning eller service av en hörapparat.

 

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Om du köper något av oss kan vi också behöva ditt kreditkortsnummer.
 • Information som du delger när du pratar med vår kundservice och dina besök på våra hörselkliniker.
 • Den information du tillhandahåller vid kommunikation med oss, via e-post, brev, telefon, personligen eller via vår webbplats och sociala medier t.ex. gällande kommentarer eller frågor om våra produkter och tjänster.
 • Om du gör en bokningsförfrågan av ett hörseltest hos oss, ger oss information om din hörsel eller köper någon av våra hörapparater, kan du behöva ge oss känslig information om din hälsa. Informationen kan t.ex. gälla om du för närvarande använder en hörapparat eller inte och i så fall vilken typ av enhet, information om din hörselnedsättning och din familjehistorik. Vi samlar endast in och använder känsliga uppgifter om din hälsa om du delgivit ditt samtycke.
 • Vi gör vårt bästa för att säkerställa att personuppgifterna vi behandlar om dig stämmer. Vi ser också till att uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt. Eftersom våra tjänster är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig informera oss om eventuella ändringar. Du kan använda kontaktinformationen ovan för att meddela oss om eventuella förändringar.

 

Varför vi samlar in och använder dina personuppgifter och på vilken juridisk grund vi gör det

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • För att behandla och svara på dina eventuella frågor, begäranden och klagomål, i enlighet med våra legitima intressen, för att kunna ge våra kunder god service.
 • För att tillhandahålla produkter och tjänster som du begär och/eller köper, och att kommunicera med dig om sådana produkter och/eller tjänster. Vi gör det här efter behov i enlighet med vårt kontrakt med dig och vårt legitima intresse att driva en verksamhet där vi erbjuder produkter och tjänster som rör hörselvård.
 • För att uppdatera våra register och i granskningssyfte, i enlighet med våra legitima intressen att göra så och/eller när så krävs enligt lag.
 • För att förhindra eller upptäcka bedrägerier och för att fastställa juridiska krav, driva rättsprocesser och försvara oss mot rättsliga krav, i enlighet med vårt legitima intresse att göra så.
 • Där så krävs av juridiska skäl eller där det ligger i vårt legitima intresse att göra så, att efterleva krav från rättsvårdande och reglerande myndigheter.
 • För att analysera trender och profiler, i vårt legitima intresse, i syfte att modifiera, personanpassa och förbättra våra tjänster och kommunikation i kundernas bästa intresse.
 • För att utföra undersökningar om kundnöjdhet, i vårt legitima intresse, i syfte att modifiera, personanpassa och förbättra våra tjänster och kommunikation i kundernas bästa intresse.
 • För att rekommendera produkter och tjänster vi tror att du är intresserad av. Vi gör det här i enlighet med vårt legitima intresse av direkt marknadsföring till våra kunder. Om vi använder dina hälsouppgifter eller personliga information rörande elektronisk kommunikation, som e-post, behandlar vi endast dina uppgifter om du delgivit ditt samtycke.

 

Hur delar vi dina personuppgifter

Vi kommer inte att hyra ut, sälja eller på annat sätt dela eller avslöja dina personuppgifter, förutom så som beskrivs häri eller som anges på annat sätt vid tidpunkten för datainsamlingen.

Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag som ingår i Demant Group för att leverera, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Se organisationsschemat i vår senaste rapport för att se vilka företag som ingår i Demant Group. Vår senaste årsrapport finns på www.demant.com.

Vi kan dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för uppgifter som:

 • hjälpa oss med administration eller felsökning av vår webbplats;
 • hjälpa oss med leverans eller konstruktion av våra produkter eller med vår administration i den dagliga verksamheten;
 • hjälpa oss med våra marknadsföringskampanjer;
 • sköta verksamheten i vår kundservice; eller
 • tillhandahålla elektroniska eller fysiska lagringstjänster eller system till företaget.

 

Vi delar bara dina uppgifter i dessa situationer om så krävs för att våra tjänsteleverantörer ska kunna utföra tjänsten åt oss. De här tjänsteleverantörerna är inte auktoriserade att behålla eller använda dina personuppgifter i några andra syften och är alltid skyldiga att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella.

Vi kan meddela dina personuppgifter till utvalda tredje parter, som polismyndigheter, reglerande myndigheter och våra professionella rådgivare om vi är skyldiga att göra så enligt lag eller om det ligger i våra legitima intressen, eller för att upprätthålla eller tillämpa webbplatsens regler och villkor, eller andra relaterade kontrakt med dig eller ditt företag.

 

Så här länge behåller vi dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs av legitima juridiska eller affärsmässiga skäl, inklusive för att efterleva eventuella regler och villkor. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs i relation till det syfte de inhämtades, behandlades och lagrades av oss. Vi lagrar sådana personuppgifter som vi är skyldiga att lagra enligt lag.

Kontakta oss genom att använda ovanstående kontaktinformation om du vill ha mer detaljerad information om vår lagringspolicy. Notera att radering av personuppgifter inte påverkar Audikas skyldighet som vårdgivare att föra journal eller behandla personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning.

 

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisationsrelaterade åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller ändring och obehörig åtkomst till dina personuppgifter.

Om ett brott mot sekretessen skulle inträffa kommer vi att informera dig så snart som möjligt om brottet kan medföra en stor risk avseende dina rättigheter, t.ex. ID-stöld, diskriminering av dig personligen, ett skadat rykte, eller andra betydande olägenheter.

 

Ditt integritetsskydd

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig, var uppgifterna hämtas från och vad vi använder dem till. Du har även rätt att känna till hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilka vi delar dina uppgifter med. Om du så begär kan vi ge dig information (och en kopia) på de personuppgifter vi har om dig. Din åtkomst kan begränsas för att säkerställa andra människors integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan även ha rätt till dataportabilitet. Om du tror att de personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära korrigering. Kontakta oss och berätta hur vi ska korrigera uppgifterna.

I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Det här kan vara fallet om du tar tillbaka ditt medgivande. Om du tror att dina personuppgifter inte längre behövs i relation till det syfte vi samlar in dem har du rätt att begära att de raderas. Du kan även kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lag eller andra juridiska skyldigheter.

Om du begär att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade kontrollerar vi om villkoren uppfylls. Om de gör det korrigerar vi uppgifterna eller raderar dem så snart som möjligt.

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även invända mot att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. För att göra invändningar kontaktar du oss med användning av kontaktinformationen längst upp i sekretessmeddelandet. Om din invändning är berättigad slutar vi att behandla dina personuppgifter.

 

Rätt att lämna klagomål

Informera oss om du inte är nöjd med hur vi använder dina personuppgifter, så svarar vi på dina frågor och vidtar om så krävs åtgärder för att säkerställa att våra rutiner överensstämmer med våra skyldigheter. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi använder dina uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant nationell dataskyddsmyndighet. I Sverige är den relevanta dataskyddsmyndigheten Datainspektionen. Du kan kontakta datainspektionen på adress:

Datainspektionen
Box 8114 104 20 Stockholm 
08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Dataskydd för Barn

Vi tillhandahåller lösningar för barn, men den här webbplatsen är inte avsedd eller utformad för insamling av personuppgifter om barn under 13 år. Vi samlar inte avsiktligen in personuppgifter från personer som vi vet är under 13 år.

 

Webbplatser som tillhör tredje part

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör andra företag och organisationer. Det här sekretessmeddelandet gäller inte sådana webbplatser som tillhör en tredje part, och vi rekommenderar att du kontaktar ägaren av en sådan webbplats direkt avseende information om deras datainsamlings- och datadistributionspolicy.

 

Ändring av integritetsskydd

Vi kan komma att uppdatera den här policyn genom att publicera en ny version på vår webbplats. Där så är relevant, möjligt och lämpligt kommer du att informeras via e-post.

Den här integritetspolicyn uppdaterades den 2018-09-17.

Copyright © 2019 Hörselbutik.se. All rights reserved.